TERÀPIES INDIVIDUALS

SERVEIS PSICOSOCIALS PER A ONGS I ONGDs

SERVEIS DE SUPERVISIÓ D'EQUIPS

ÀREES D’INTERVENCIÓ

Ofereixo serveis de teràpies psicològiques i suport psicosocial, tant a persones en l’àmbit privat com a persones o equips de treball de les organitzacions socials.

La meva experiència professional m’ha portat a treballar i col·laborar extensament amb organitzacions de cooperació al desenvolupament de caràcter internacional, així com amb organitzacions socials a nivell nacional i internacional en l’àmbit de la integració i inserció social de persones amb risc de vulnerabilitat i exclusió social.

Les meves intervencions es dirigeixen a dos grans col·lectius:

Persones: amb les quals realitzo teràpia psicològica davant de diferents problemàtiques. La teràpia pot ser individual o grupal.

Tots aquests serveis s’ofereixen en espanyol, francès i català, presencialment oa distància (via telefònica o telemàtica).

Organitzaciones: Organitzacions de cooperació internacional (Acció Humanitària i Cooperació al Desenvolupament) i organitzacions socials que treballen per al benefici de la Societat. Serveis psicosocials per a ONGD i ONG: Anàlisi de necessitats i context juntament amb l’organització per valorar la idoneïtat de la metodologia d’intervenció. Formació. Supervisió d’equips.

TERÀPIES INDIVIDUALS

En l’àmbit de la vida quotidiana, ofereixo teràpies individuals com a part del procés de creixement i auto coneixement de la pròpia persona, alhora que realitzo teràpia clínica davant de diferents trastorns psicològics.

La psicoteràpia que treballo pretén que cada persona descobreixi i posi en marxa les seves pròpies estratègies i solucions davant de problemes i dificultats que es presenten.

L’objectiu de les intervencions individuals rau en la reelaboració i la resignificació d’experiències traumàtiques.

Serveis psicosocials per a Organitzacions NO governamentals Internacionals i estatals

El principal objectiu de la intervenció és la PREVENCIÓ, és a dir, reduir les condicions que produeixen tensió i impacte sobre les persones, així com augmentar els factors protectors que tots tenim, per aconseguir el propi benestar psicosocial.

Igualment, les meves intervencions van orientades a intentar alleujar el patiment i l’impacte negatiu que hem pogut patir davant les vivències de les nostres experiències.

Sota aquesta premissa, ofereixo intervencions individuals i en grup a:

Cooperants al terrey de les ONGD’s.

ABANS de l’experiència: acompanyament tant individual com grupal a la fase prèvia a l’experiència, per tal de conèixer les limitacions i fortaleses que pot ajudar a afrontar contextos complexos.

DURANT la missió: seguiment regular als equips o intervenció psicosocial a causa d’un fet puntual i inesperat (incident crític) que pot tenir conseqüències físiques o mentals negatives i que provoquen un alt grau de patiment psicològic per a les persones.

S’ofereix un seguiment regular a grups o persones individuals que gestionen equips humans i que poden estar sotmesos a condicions estressants o haver d’afrontar intervencions amb un alt component emocional.

Permetre un espai de reflexió grupal o individual que ajudarà a canalitzar i gestionar les emocions, alhora que s’ofereixen pautes per millorar la qualitat de les tasques quotidianes, que acabarà beneficiant tant la persona com l’eficiència a la feina.

DESPRÉS de la missió: acompanyament a la persona en el procés d’assimilació de l’experiència, facilitant el procés d’adaptació en el retorn a casa.

S’hi inclou la intervenció psicològica a mitjà-llarg termini per a aquelles persones que ho necessitin, així com el seguiment dels casos individuals. Així ens assegurem que es manté el progrés i identificar possibles reaccions demorades (retardades).

Personal de les Organitzacions Socials d’àmbit estatal.

Acompanyament en el procés individual o grupal de reconèixer les limitacions i fortaleses per afrontar contextos emocionalment complexos.

Supervisió als equips que degut a la feina que realitzen, poden estar exposats/des al patiment psicològic de les persones que atenen i tenir un impacte sobre el seu propi benestar emocional.

Dins la supervisió, diferencio 3 tipus:

> La supervisió que persegueix la reflexió i millora de la tasca o de la intervenció sobre els casos

> La supervisió destinada a la resolució de conflictes existents a l’equip

> La supervisió com a promoció de l’autocura professional. Grups de Pràctica de Mindfulness dins dels espais d’autocura que les organitzacions ofereixen al personal.

Serveis de Supervisió d’Equips i Cura Professional

>> Acompanyament en el procés individual o grupal tant de col·lectius socials com privats, amb voluntat de voler mirar i veure les nostres accions; reconèixer les limitacions i fortaleses per afrontar contextos emocionalment complexos.

Supervisió als equips que degut a la feina que realitzen, poden estar exposats/des al patiment psicològic de les persones que atenen i tenir un impacte sobre el seu propi benestar emocional.

Dins la supervisió, diferencio 3 tipus:

1. La supervisió que persegueix la reflexió i millora de la tasca o de la intervenció sobre els casos
2. La supervisió destinada a la resolució de conflictes existents a l’equip (gestió equips)
3. La supervisió com a promoció de l’autocura professional i de l’adquisició de coneixement.

Grups de Pràctica de Mindfulness dins dels espais d’autocura que les organitzacions ofereixen al personal.

>> Cura Professional: amb l’objectiu d’enfortir la salut mental del personal que treballa en contextos de violències, catàstrofes o vulnerabilitat social.

Les persones que treballen en aquests àmbits tenen bons recursos personals i socials, però alhora s’enfronten a les necessitats de les altres persones des d’un rol d’ajuda que alhora que els pot protegir els poden exposar a riscos psicosocials específics.

La cura professional que s’ofereix es fa amb la finalitat de promoure pràctiques de prevenció personals, d’equip i institucionals.

Entre els objectius aplicats s’inclou el disseny de programes específics per a la:

a. Prevenció i detecció de l’estrès secundari, el trauma vicari i la fatiga per compassió
b. Maneig de l’impacte dels incidents crítics i desgast del treball en equips
c. Matriu de l’autocura professional: Matriu que desenvolupo des del 2021 que facilita l’apropiació de la cura professional des de les diferents dimensions.
d. Regulació emocional de les persones intervinents. Ús del mindfulness i compassió

FORMACIÓ

>>CURS MINDFULNESS PER A LA VIDA QUOTIDIANA<<

L’estrès propi de les nostres vides i professions, si no se sap gestionar o canalitzar de manera apropiada, provoca patiment personal que pot tenir un impacte a la nostra salut mental i física.

Aprendre a gestionar les emocions contribuirà a millorar el nostre benestar personal i la qualitat de les nostres relacions.

Són cursos introductoris a la pràctica de Mindfulness que pretenen oferir una visió global i experiencial del potencial d’aquesta pràctica meditativa a les diferents esferes de la nostra vida quotidiana.

El format de totes les sessions segueix una mateixa estructura metodològica: una part experiencial que cerca afavorir la interiorització d’aquesta pràctica i alhora una altra de més teòrica per exposar i fonamentar els beneficis sobre la salut mental amb base científica.

>> GRUPS DE PRÀCTICA REGULAR DE MINDFULNESS <<

Són pràctiques meditatives de freqüència setmanal o quinzenal que fomenten donar un espai personal per connectar amb el que estem vivint en el moment present. Es tracta de donar-nos un temps per deixar de fer la feina i permetre’ns sentir el que estem vivint en aquest moment. Es pretén que cada persona pugui connectar amb ella mateixa i buscar aquesta calma interior que tots tenim, encara en moments de molta tensió i angoixa.

Tot i ser pràctiques guiades per una psicòloga, NO és un espai terapèutic formal, però s’obriran espais d’expressió per a aquelles persones que ho vulguin després de les pràctiques meditatives.

FORMACIÓ EN AUTOCUIDAT PROFESSIONAL

>> CURS GESTIÓ DE L’ESTRÈS PER A PROFESSIONALS <<

Una gestió emocional més gran de les situacions estressants aporta uns beneficis personals, professionals i institucionals que poden marcar la diferència en la qualitat del nostre treball.

En aquest apartat es consideren 3 tipus daccions a desenvolupar:

– Formació a persones que gestionen equips presencials o remots que es poden veure exposats a situacions d’estrès mantingut
– Formació per a la sensibilització i intervenció als equips que poden dur a terme intervencions.
– Elaboració i formació en l’ús dels recursos de suport per a la gestió de les situacions emocionalment demandants (materials, guies d’autocura, etc.)

>> CURS DE CURA PROFESSIONAL <<

https://www.psicosocial.net/gac/b3-cuidado-de-cuidadores/

Curso para promover prácticas de prevención personales, de equipo e institucionales. 

Entre los objetivos aplicados se incluye el diseño de programas específicos para la:

a. Prevención y detección del estrés secundario, trauma vicario y la fatiga por compasión 

b. Manejo del impacto de los incidentes críticos y desgaste del Trabajo en equipos 

c. Matriz del autocuidado profesional: Matriz que llevo desarrollando des de 2021que facilita la apropiación del cuidado profesional desde las distintas dimensiones.

d. Regulación emocional de las personas intervinientes. Uso del mindfulness y compasión

>> CURS ACOMPANYAMENT INSTITUCIONAL PER A ELABORACIÓ DE PLANS DE CURA PROFESSIONAL <<

Acompanyar el procés intern i el compromís institucional per a la cura de professionals que treballen en contextos vulnerables.

L’objectiu de l’acompanyament és millorar les polítiques i les pràctiques de la cura professional, obtenint com a resultat una proposta comprehensiva i exhaustiva d’un programa de suport al seu àmbit d’actuació.

L’itinerari de l’acompanyament inclou l’elaboració d’un diagnòstic participatiu adequat a cada territori de treball. El diagnòstic permet identificar les necessitats i tensions que requereixen atenció, i permet que els equips s’apropiïn d’aquest treball perquè es puguin mobilitzar per satisfer aquestes necessitats i aconseguir la transformació desitjada amb la creació d’aquest pla de cura professional.
El 2021 vaig desenvolupar una matriu de cura professional que facilita l’apropiació de la cura professional des de les diferents dimensions.
El diagnòstic també permet analitzar el context des dels diferents nivells:

– el context general
– de l’impacte individual
– de l’impacte dels equips
– a nivell institucional

Cecília Gelpí Arroyo
> Psicòloga 11.767 COPC
> Trained Mindfulness Facilitator (UCLA)
> Member of International Mindfulness Teachers Association
> IMTA Certified Mindfulness Teacher, Professional Level (CMT-P)

Este trabajo tiene la licencia CC BY-NC-SA 4.0